รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง