กลุ่มสารนิเทศ สป.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการด้านประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ตำแหน่ง พนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์