รายชื่อกฎหมายแปลเป็นภาษากลางอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (15 พ.ย. 2560)

151117MOE04BNSM003

1.(กฎกระทรวง สป.ศธ.2548) 

2.(กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมิน) 

3.(ประกาศ ศธ. ประเมินความพร้อมท้องถิ่น 2547) 

4.(6.1ประกาศ ศธ. สมัครใจโอนไปท้องถิ่น 2549) 

5.(6.2ประกาศ ศธ.เรื่อง แก้ไขบัญชีรายชื่อ ๓) 

6.(กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธืนับอายุ) 

7.(กฎกระทรวงจัดระบบงานแนะแนว 2548) 

8.(.กฎกระทรวงกำหนดความประพฤตินักเรียน2548) 

9.(ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน) 

10.(21+22ระเบียบ ศธ. ปีกศ.2549)