รายงานสรุปผลโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร ภาคเหนือ ( 8 เม.ย. 2564 )