รายงานผลการติดตาม HRDPlan 2564 รอบ 9 เดือน (4 ส.ค. 2564)

รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) รอบ 9 เดือน

สามารถดาวน์โหลดหรืออ่าน >> กดที่นี่