รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (3 พ.ค. 2562)

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561     ดาวน์โหลด