ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กช.ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ฯ การยืมเงิน/กู้ยืมเงิน จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ฯ การยืมเงิน/กู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ 4 ฉบับ