รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) (12 ก.ค. 2562)

          กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีนขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของอาเซียนสมัครรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนตามโครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) โดยผู้สนใจสามารถเลือกสมัครได้คนละ 1 ประเภท ได้แก่ 1) หลักสูตรทุนสำหรับการวิจัยแลกเปลี่ยน 2) หลักสูตรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และ 3) หลักสูตรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยในเบื้องต้นผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 

(ก) เป็นข้าราชการ หรือบุคลากรทางการศึกษา (หมายรวมถึงบุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน) ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านอาเซียน และอาเซียน-จีน
(ข) มีอายุไม่เกิน 45 ปี
(ค) มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

(ง) มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 หรือ TOEFL 80 คะแนน ขึ้นไป

 

           ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ http://www.campuschina.org/content/details3_380276.html หรือติดต่อต้นสังกัดเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

*************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 กรกฎาคม 2562