รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (27 ม.ค. 2563)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_type
Image270120085351.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.21 MB