รอง ศธจ.ลำพูน ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (การกำกับติดตามทุน มทศ.)

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน มอบหมาย นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมการตรวจราชการของนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (การกำกับติดตามทุน มทศ.) ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ในการนี้ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานฯ ด้วย