รองปลัด ศธ.เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ

10 สิงหาคม 2565 / นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สนย.สป.) ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะทำงานติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานของ ศธ. จำนวน 35 คน

รองปลัด ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงาน และ (ร่าง) รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ และผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายเอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของ ศธ. โดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ เร่งติดตามผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ประชาชนรับทราบผลการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาต่อไป