รองปลัด ศธ. “วีระ” เร่งขับเคลื่อนสุนทรียภาพทางภาษา ให้กับครู 5 จังหวัดชายแดนใต้

26 กันยายน 2565, โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส / นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายให้ข้าราชการครูและผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา เรื่อง “สุนทรียทางภาษา” ตอนหนึ่งว่า สุนทรียภาพทางภาษา คือ การใช้ภาษาไทยอย่างมีความสุข ผ่านบทเพลง บทกวี บทกลอน วรรณคดี การละเล่นพื้นบ้าน การละเล่นพื้นถิ่น การพูด การสื่อสาร เกมส์ กิจกรรม ซึ่งจะช่วยทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีทัศนคติที่ดีในการใช้ภาษาไทย ในการศึกษาเรียนรู้ ใช้เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จนกลายเป็นวิถีชีวิตประจำวัน

โครงการนี้มุ่งหวังให้ครูใช้ “สุนทรียภาพทางภาษา” เพื่อสร้างความสุขในการเรียนรู้ทักษะทางภาษาไทย ให้กับนักเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล