ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา รายการเช่าระบบเฝ้าระวังภัยเพื่อการสื่อสารองค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565