ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ สป.

 

   

พระราชบัญญัติ

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.. 2546

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) ..2553

– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา พ.. 2547

– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา (ฉบับที่ 2) .. 2551

– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา (ฉบับที่ 3) .. 2553

– พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.. 2551

– พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.. 2550

– พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) .. 2554

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ.. 2548

– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) .. 2556

– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) .. 2556

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

– คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

– คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559
เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

– คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2559 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2559
เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 22 มีนาคม.. 2559

– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 31 มีนาคม.. 2559

ที่มา : กพร.สป.