ภารกิจปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565

🕘ช่วงเช้า

📌กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 หลักสูตรที่ 2 เรื่อง การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย วิทยากร ได้แก่ อธิบดีกรมพลศึกษา (นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์) ดร.ยอง ชเว (โค้ชเช) เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (น้องเทนนิส) และร้อยเอกหญิง ปวีณา ทองสุก ผอ.กลุ่มกีฬามวลชน กรมพลศึกษา โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) เป็นปนะธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ในครั้งนี้กว่า 60,000 คน

 📌ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  (EdTech 1) ชั้น 2 (กรมฝึกหัดครูเดิม) กระทรวงศึกษาธิการ

🕑ช่วงบ่าย

📌ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ