พิธีเปิดโครงการอบรมภาษาจีนสำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

          นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานร่วมกับ Mr. Wang Huichang ผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ หรือ CLEC, Bangkok ในพิธีเปิดโครงการอบรมภาษาจีนสำหรับสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

          ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเปิดโครงการ และขอบคุณรัฐบาลจีนและศูนย์ CLEC, Bangkok ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการในครั้งนี้ โดยได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจนถึงปัจจุบัน และได้ขยายความร่วมมือเชิงลึกในทุกมิติทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว วัฒนธรรม รวมทั้งด้านการศึกษาที่รัฐบาลจีนได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในสถานศึกษาทุกระดับของประเทศไทย ส่งผลให้ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาไทยจำนวนมากที่เลือกเรียนภาษาจีนเป็นหนึ่งในภาษาที่สาม ทั้งนี้สำหรับโครงการอบรมภาษาจีนสำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและศูนย์ CLEC, Bangkok ที่จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 45 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีน อีกทั้งยังเป็นวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงศึกษาภาษาจีนครบรอบ 40 ปี กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมภาษาจีนเบื้องต้น 48 ชั่วโมง ให้แก่บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 21 คน โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564 ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศชาวจีนเป็นผู้ดำเนินการเรียนการสอน ณ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          Mr. Wang Huichang ผู้อำนวยการศูนย์ CLEC, Bangkok ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการอบรมและกล่าวแสดงความขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ให้ความร่วมมืออันดีด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยรวมถึงการรับครูอาสาสมัครจีนมาปฏิบัติงานในสถานศึกษาไทยเป็นประจำทุกปี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองประเทศจะได้ดำเนินความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง สำหรับโครงการอบรมภาษาจีนสำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นในโอกาสพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทยให้แน่นแฟ้น ทางรัฐบาลจีนจึงมีความประสงค์จัดโครงการศึกษาดูงานด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่ผู้เข้าอบรมที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเดินทางไปต่อยอดความรู้ด้านภาษาจีนในสถานการณ์จริงและสัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมจีนอันงดงามที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ณ ประเทศไทยซึ่งศูนย์ฯ จะได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

 

**************************************************************************

 

สรุป/เรียบเรียง : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 15 ธันวาคม 2563