ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ จชต. ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

     วันที่13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาและกลั่นกรองงานวิจัยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการโดยมีพลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พลเอก ดร. ชินวัฒน์ แม้นเดช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก / ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และอธิการบดี ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยงานวิจัยด้านความรู้ที่มีคุณภาพ ณ ห้องปะชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

     ทั้งนี้ สืบเนื่องจากหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและกลั่นกรองงานวิจัย จัดทำชุดความรู้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำแก่คณาจารย์นักวิจัยในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กลั่นกรองหัวข้อการวิจัยและเนื้อหาสาระ พร้อมเสนอแนะ หรือกำหนดหัวข้องานวิจัย จึงได้ร่วมกันยกระดับบันทึกความเข้าใจ (MOU) ให้เป็นบันทึกข้อตกลงร่วม (MOA) โดยมอบหมายให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเครือข่ายความมือดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในปี 2563 ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

     สำหรับการประชุมดังกล่าวฯ เป็นการส่งเสริมผลักดันและประสานความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาเพื่อเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ในการดำเนินการสร้างความเข้าใจต่อประเด็นปัญหาที่เป็นภัยคุกคามความมั่นคงและความผาสุกของสังคม

ที่มาข่าว : ศอ.บต.