ผู้บริหาร ศปบ.จชต. ร่วมประชุมกับคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์

     วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดขายแดนภาคใต้ และ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดขายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์  เชื่อมโยงสัญญาณจากห้องยุทธนาธิการ กรุงเทพมหานคร ฯ กับห้องประชุมวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ผู้แทนจากจังหวัดปัตตานี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อติดตามประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความก้าวหน้าเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  การรังวัดแปลงที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี การดำเนินงานโครงการไฟฟ้าประชารัฐเพื่อความมั่นคง โครงการเพิ่มปัจจัยการผลิตด้านการแปรรูปการเกษตรโครงการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรที่ต่อเนื่องกับการแปรรูปตามโครงการสมาร์ทซิตี้ รวมทั้งการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการในเชิงบูรณาการให้แก่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553

     นอกจากนี้ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้นำข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้จังหวัดและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อป้องกันการระบาดซ้ำ พร้อมทั้งนำคำขอบคุณ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาแจ้งต่อที่ประชุม โดยฝากขอบคุณไปยังทุกหน่วยที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างทุ่มเท เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนถึงขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และฝากเตือนไปยังประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบต่าง ๆ โดยแอบอ้างว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล เพื่อป้องกันการซ้ำเติมปัญหาให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนอีกด้วย