ผู้ตรวจราชการ ศธ.ลงพื้นที่ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและจุดเน้น ศธ. ณ สนง.กศน.จังหวัดน่าน

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามประมินผลตามโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะที่ 1 (ตุลาคม -ธันวาคม 2565) ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน ในการนี้ นางสาวสุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมคึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน รับผิดชอบงานตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผล ร่วมการตรวจราชการในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง