ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ตรวจติดตามประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ณ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางสาววลี เจ๊กจันทึก ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.๑๓ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ โครงการโรงเรียนคุณภาพ  โครงการพาน้องกลับมาเรียน โครงการอาชีวสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนเพื่อผลิตกำลังคนของประเทศโครงการกศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ณ สพป.ชย. เขต ๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ และโรงเรียนจตุรัสวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ