ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุทิน แก้วพนา) ตรวจราชการและติดตามนโยบายจุดเน้น เฉพาะด้าน (Agenda Base) โรงเรียนอนุบาลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 น. นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 และติดตามนโยบายจุดเน้น เฉพาะด้าน Agenda Based 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนอนุบาลหนองแค (วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อประเมิน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

     เวลา 13.00 น. นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 และติดตามนโยบายจุดเน้น เฉพาะด้าน (Agenda Based) 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประเมิน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล