ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564 ( 10 มี.ค. 2564 )

(9 มีนาคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ร่วมกับผู้ตรวจราชการ ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด ทั่วประเทศ

1. ความก้าวหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

 

ปลัด ศธ.ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ความก้าวหน้าการวางแผนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชน โดย ศธ.จะต้องวางแผนการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอน ที่ควรได้รับโอกาสฉีดวัคซีนก่อนเป็นลำดับแรก ๆ เพราะสถานศึกษามีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อได้

 

(เรื่องน่ารู้ : นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ประเดิมฉีดวัคซีนเป็นคนแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)

 

2. การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

สำนักอำนวยการ สป.ศธ. ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เบิกจ่ายแล้ว ดังนี้

 

ส่วนกลาง ได้รับงบประมาณรวม 50,069 ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว 37.22% ดังนี้

 

สป.ศธ. ได้รับงบประมาณ 3,643 ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว 30.98%

สำนักงาน กศน. ได้รับงบประมาณ 11,280 ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว 33.17%

สช. ได้รับงบประมาณ 34,919 ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว 39.23%

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับงบประมาณ 225 ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว 27.76%

5 หน่วยงานแรก ที่สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 46.66) คือ กลุ่ม ป.ย.ป.ศธ., สำนักงานรัฐมนตรี, กลุ่มพัฒนาระบบริหาร, สำนักผู้ตรวจราชการ และสำนักอำนวยการ ตามลำดับ

 

ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 หน่วยงานแรก ที่สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 46.66) คือ ศธภ.5 นครศรีธรรมราชการ, ศธภ.10 อุดรธานี, ศธภ.15 เชียงใหม่, ศธภ.6 ภูเก็ต และ ศธภ.14 อุบลราชธานี ตามลำดับ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 5 หน่วยงานแรก ที่สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 46.66) คือ ศธจ.เชียงใหม่, ศธจ.ปัตตานี, ศธจ.อุบลราชธานี, ศธจ.ยะลา และ ศธจ.พิษณุโลก ตามลำดับ

ปลัด ศธ. ขอให้ทุกหน่วยงานวางแผนเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสที่ 3-4 หากจำเป็นก็ต้องปรับแผนการทำงาน และให้ทุกหน่วยงานเทียบเคียงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพ (Performance) ด้วย

 

ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานยึดตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คือ 1) เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมประชุมสัมมนาให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่า 50% ที่ได้รับจัดสรร โดยพิจารณาสนับสนุนโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเมืองท่องเที่ยว โดยเฉพาะเมืองรองเป็นลำดับแรก และต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เป็นสำคัญ 2) งบลงทุนรายการปีเดียว ให้เร่งก่อหนี้ผูกพันตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 3) หน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามเป้าหมายหรือแผนที่กำหนดไว้ สำนักงบประมาณจะนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อย่างเคร่งครัด

 

3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 ของ สป.ศธ.

 

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. ได้รายงานแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 ของ สป.ศธ. ที่ดำเนินการภายใต้ 5 ด้านหลัก คือ

 

การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านความมั่นคง มีแผนงานโครงการ 67 โครงการ

พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีแผนงานโครงการ 30 โครงการ

พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีแผนงานโครงการ 70 โครงการ

สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา มีแผนงานโครงการ 27 โครงการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีแผนงานโครงการ 127 โครงการ

4. โครงการศึกษาธิการสัญจร ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่

 

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ โครงการกระทรวงศึกษาธิการ สัญจร ครั้งแรก กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่ โดยปลัดและรองปลัด ศธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ศธ. ในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 4 สาย คือ

 

ปลัด ศธ. เดินทางไป รร.ฮอดพิทยาคม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

รองปลัด ศธ.”ธนู ขวัญเดช” เดินทางไป รร.ศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

รองปลัด ศธ. “สุทิน แก้วพนา” เดินทางไป รร.บ้านกาดฯ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

รองปลัด ศธ. “วีระ แข็งกสิการ” เดินทางไป รร.วัดนครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ส่วนในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 จะเป็นพิธีเปิด นำเสนอผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลจากการลงพื้นที่ 4 สาย รวมทั้งนำเสนอสภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ของ 4 จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของศึกษาธิการภาค 15 คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และลำพูน

 

ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด และนำเสนอปัญหาอุปสรรคการขับเคลื่อนงานตามนโยบายระดับภาค/จังหวัด ปิดท้ายด้วยการมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่

 

ปลัด ศธ.ย้ำว่า การจัดงานให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด ตามความจำเป็น ไม่กินอยู่อย่างหรูหรา ให้คำนึงว่าการไปราชการครั้งนี้ เพื่อต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังสภาพปัญหาจากคนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

5. การจัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ 4 ท่อน และลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

 

นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ. แจ้งที่ประชุมให้รับทราบว่า สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จะจัดให้มีการอบรม 2 หลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้

 

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ รุ่นพิเศษ (เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน โดยผ่าน 3 ท่อนแล้ว) ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2564 สำหรับผู้ตรวจราชการ ศธ. และศึกษาธิการภาค/จังหวัด โดยรับจำนวนจำกัด

การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จะมีการอบรมวิทยากรแกนนำระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2564 ที่ราชพฤกษ์ โดยเชิญผู้ตรวจราชการ ศธ.เข้าอบรมด้วย ผู้ผ่านการอบรมจะได้สิทธิประดับเข็มพระราชทานฯ

6. การแข่งขันฟุตซอล 6 คนของกระทรวงศึกษาธิการ “เสมา คัพ”

 

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. แจ้งที่ประชุมว่า ศธ.จะจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 6 คน “เสมา คัพ” ตั้งแต่วันที่ 9-31 มีนาคม 2564 ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในสังกัด ในด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การพัฒนาจิตใจ และความสามัคคี 

 

พิธีเปิด วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาราชการแทน รมว.ศธ. เป็นประธาน พร้อมมอบนม “ไวตามิลค์” สนับสนุนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากนี้ ทีมผู้บริหารสายการบิน “นกแอร์” มอบรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับภายในประเทศ จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง สำหรับผู้เล่นทรงคุณค่าอีกด้วย

 

7. การสรรหาผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ

 

ปลัด ศธ.ย้ำในที่ประชุมถึงหลักการสรรหาผู้บริหาร ศธ. ด้วยว่า “จะยึดระบบคุณธรรมเข้ามาใช้ในการคัดเลือกผู้บริหารทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อโอกาสความก้าวหน้าแต่ละคน สำหรับผมเติบโตด้วยความสามารถของตนเอง โดยไม่เคยวิ่งเต้น ดังนั้นทุกคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผม ก็จะต้องไม่ทำอย่างนั้นด้วย เส้นสายไม่มีผลต่อการตัดสินใจ”

 

 

ที่มา : ศธ360.