กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการด้านประชาสัมพันธ์

ประกาศ
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์