เป้าประสงค์ ปี 2562

เป้าประสงค์

 

              1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง

 

              2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการของตลาดงานและประเทศ

 

              3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

 

              4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค

 

              5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

              6. หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 

 
ที่มา :  เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สป.
          สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ