วิสัยทัศน์ สป. 2561

วิสัยทัศน์

            การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

              1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

              2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

              3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ค่านิยม

               TEAMWINS

                   T = Teamwork การทำงานเป็นทีม

                   E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน

                   A = Accountability ความรับผิดชอบ

                   M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์

                   W = Willingness ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

                    I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

                   N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน      

                   S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ

ที่มา :   เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สป.
           สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ