เป้าประสงค์ ปี 2561

เป้าประสงค์

               1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

               2. ผู้รับบริการมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ และการเรียนรู้

               3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

               4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

               5. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

ที่มา :  เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สป.
          สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ