ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)