ปลัด ศธ.ลุยพื้นที่แม่ฮ่องสอน ส่งความสุขอย่างต่อเนื่อง มอบ สคส.คลายหนาวให้นักเรียนและครูในพื้นที่ห่างไกล

21 มกราคม 2566 – นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน ห้องเรียนบ้านห้วยปูแกง อำเภอเมืองฯ และโรงเรียนสังวาลวิทย์ 3 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามนโยบาย รมว.ศธ. พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องนุ่งห่ม ทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนและคุณครูในพื้นที่ห่างไกล และมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน สถานศึกษาที่สนับสนุนโครงการ ศธ. สคส. 2566 ส่งความสุขให้น้องคลายหนาว เขตตรวจราชการที่ 15 ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก 60 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการ ศธ. ร่วมลงพื้นที่

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ความตั้งใจของวันนี้คือติดตามงานนโยบาย รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” เรื่องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ความปลอดภัยของผู้เรียน ตลอดจนเรื่องคุณภาพการศึกษา Active learning ซึ่งรัฐบาลเห็นว่าการเรียนการสอนแบบนี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติและมีคุณภาพอย่างแท้จริง

“ทำในสิ่งที่ชอบ เรียนในสิ่งที่ใช่ ใช้ชีวิตให้มีความสุข” และอยากให้กำลังใจกับผู้บริหารและบุคลากร ที่ได้เสียสละส่งเสริมการเรียนรู้ มีการผลักดันบทบาททางภูมิสังคมให้พ่อแม่ ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งผู้บริหารใช้ระบบนิเวศน์การเรียนรู้ของสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่มาผสมผสานให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนที่มีข้อจำกัด แต่ขับเคลื่อนให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้ โดยเฉพาะผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ เห็นได้จากคะแนนของเด็กนักเรียนในพื้นที่สูงมากเกิน 90%

“ศธ.ต้องการส่งความสุขปีใหม่ให้กับเยาวชน โดยนำอุปกรณ์เสื้อผ้า อุปกรณ์กันหนาว มามอบให้น้อง ๆ คลายหนาว โดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐ เป็นการเสียสละของผู้บริหาร ศธ. ซึ่งแต่ละภาคได้ระดมทรัพยากรเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมนี้ ขับเคลื่อนการปฎิบัติงานในเชิงพื้นที่การศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด จะผลักดันให้มากขึ้น”

นอกจาก Learning Lost จากสถานการณ์โควิด 19 แล้ว การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทิศทางสอดคล้องกับ GDP ของประเทศ ภูมิภาคและจังหวัดนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจะเป็นส่วนหน้าในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องของคุณภาพการศึกษา โดยผ่านบทบาทของศึกษานิเทศก์ เชิงพื้นที่ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาแบบภูมิสังคม ที่มีเป้าหมายเดียวคือให้ผู้เรียนรู้สังกัดเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพ เพราะเยาวชนของประเทศไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็ตาม เป็นคนที่มีคุณค่าและต้องส่งเสริมให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป”

โครงการ ศธ. สคส. 2566 ส่งความสุขให้น้องคลายหนาว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 มกราคม 2566 มีกิจกรรมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของ ศธ. โดยเฉพาะนโยบายการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย โดยมีพื้นที่เป้าหมายที่อำเภอเมืองฯ อำเภอปาย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ อำเภอแม่แตง อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

พบพร ผดุงพล / ข่าว
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า /ภาพ
ณัฐพล สุกไทย / วีดิทัศน์
จงจิตร ฟองละแอ / Facebook Live

https://fb.watch/icoTBI9zL3