ปลัด ศธ. มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ

นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 574/2565 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ