แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายอรรถพล สังขวาสี

นายอรรถพล สังขวาสี 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ