แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภัทร จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติส่วนตัว
 • 14 กันยายน 2505
ประวัติการศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งทางราชการ
 • 1 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน     ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 25 ธันวาคม 2561             เลขาธิการสภาการศึกษา
 • 01 ตุลาคม 2559               เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • 01 ตุลาคม 2558               รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 20 มกราคม 2558            รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • 11 ธันวาคม 2557             ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • 22 มีนาคม 2556               ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • 02 พฤษภาคม 2531        สถาปนิก 3 กรมการฝึกหัดครู
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)         พ.ศ.2560
 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)         พ.ศ.2558
ช่องทางการติดต่อ
 • (ภายนอก)          02-268 6352
 • (ภายใน)             1112, 1113