แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายอรรถพล สังขวาสี

นายอรรถพล สังขวาสี 

 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติส่วนตัว

 

ชื่อ-นามสกุล  นายอรรถพล สังขวาสี
ตำแหน่งปัจจุบัน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติการศึกษา

 ปี 2564      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา

                      มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ปี 2550      Apprenticeship Vocational Program
                     University of Gloucestershire, สหราชอาณาจักร

ปี 2544       การศึกษามหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศึกษา
                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี 2537      คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
                     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการรับราชการ

1 ตุลาคม 2565 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2564 – 2565     เลขาธิการสภาการศึกษา
2563 – 2564     รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
2562 – 2563     ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2561 – 2562     ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ
2560 – 2561     ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
2558 – 2560     ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
2555 – 2558     ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
2554 – 2555     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
2554                    ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

การฝึกอบรม ประชุม และศึกษาดูงาน

2565          หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
                    และการสร้างความสามัคคีปรองดอง · ป.ย.ป. 1 โดยสำนักงาน ก.พ.ร

2564          หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGEP) รุ่นที่ 10
                    โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)
2564          หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8
                    สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
2561          หลักสูตร พัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8
                     (21 กรกฎาคม 2561)
2561          หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 11
                    (14 พฤศจิกายน 2561)
2557          English Language Development (๔๔ Hours) (๑๖ เมษายน -๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
                    Edinburgh College
2556          A General English Language Course (16 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2556)
                    ณ Gloucestershire College
2550          การบริหารการเปลี่ยนแปลง : มิติใหม่ของผู้บริหารมืออาชีพ
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (9 กันยายน 2550)
2548          การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
                    Stuttgart สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ผลงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ

 2564 – 2565    ระดับกระทรวงศึกษาธิการ

                              ระดับกระทรวงศึกษาธิการ

                              1) คณะกรรมการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 3 เรื่องการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล Big  Data 

                               2) คณะกรรมการศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิด กระทรวงศึกษาธิการ

                               3) คณะทำงานพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการแสดงออกทางการเมืองในสถานศึกษา

                                4) คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

                                5) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.

                                6) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการคุรุสภา

                                7) คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

                                8) คณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (จังหวัด เพชรบูรณ์)

                                9) ประธานคณะ อ.ก.ค.ศ วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

                                10) คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

                                11) คณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                                12) คณะทำงานดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ  

                                13) คณะกรรมการอำนวยการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2566 – 2570)

                                ระดับหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2564                     1) ประธานคณะกรรมอำนวยการเฉพาะกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มจตุจักร

                                 2) ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการศึกษาวิจัยค่าใช้จ่ายรายหัวเพื่อสนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

                                 3) ประธานคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนระบบเทคโนโลยี 5G ของสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                                 4) กำกับและขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC

                                 5) กำกับและขับเคลื่อนงานบูรณาการการศึกษาภูมิภาค

                                 6) กำกับและขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ

                                 7) กำกับและขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา งานส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

                                 8) กำกับและขับเคลื่อนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

                                 หน่วยงานอื่นๆ

2564-2565          1) คณะที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดนนทบุรี

                                 2) ที่ปรึกษากรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

                                 3) อนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา  ภายใต้ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

                                 4) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …  รัฐสภา

                                 5) ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานกำหนดประเด็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …

เกียรติคุณ หรือรางวัลและผลงานที่ได้รับการยกย่อง

2565                     ผู้มีคุณูปการณ์ สภาที่ปรึกษาการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีน หอการค้าจี่หนาน 

                                อำเภอฉือจง ประจำประเทศไทย

                                A Contributor for China Council for the Promotion of International

                                Trade, China Chamber of International Commerce, Shizhong District, Jinan, PRC China)

2565                      ศิษย์เก่าดีเด่น

                                ด้านบริหารองค์กรภาครัฐ

                                สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

2565                      ศิษย์เก่าดีเด่น

                                คณะศึกษาศาสตร์

                                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2560                     รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

                                ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เวอร์ชั่น ๒    

                                วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2560                     รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

                               ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ล้างแผงโซล่าเซลล์

                               วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน        

                               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2559                    รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

                               รางวัลเหรียญทอง หุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ

                               ประเภทหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม     

                               สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2557                     ศิษย์เก่าดีเด่น

                               คณะศึกษาศาสตร์

                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2557                    รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

                              ชนะเลิศการประกวดหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประเภทหุ่นยนต์มือกล แขนกลเพื่อคนพิการ

                              สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การอุทิศตนในการช่วยเหลือสังคมอย่างสร้างสรรค์และเป็นที่ประจักษ์

1. นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

2. นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วย ช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่

3. นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการผลิตหน้ากากอนามัยและนวัตกรรมเพื่อการลดฝุ่นและละออง ในภาวะวิกฤติ PM2.5 โดยทำส่งมอบให้กับหน่วยงานรัฐ

4. กำกับ และมอบหมายให้สถานศึกษาในบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดน ในการสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนชาวไทยบริเวณชายแดน รวมทั้งผู้พำนักในศูนย์พังพิงชายแดนไทย -เมียนมาร์

5. กำกับ และมอบหมายให้สถานศึกษาคิดค้น ผลิตนวัตกรรมด้านการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

ช่องทางการติดต่อ

02-628 6352