ปลัดกระทรวงศึกษาธิการนำทีมประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายการศึกษาของเอเปควาระพิเศษ (special session of APEC EDNET)

          นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วย นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการศึกษาของเอเปควาระพิเศษ (special session of APEC EDNET) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเวลา 08.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

          การประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อ 1) พิจารณาสรุปรายงานแบบสำรวจเรื่องผลกระทบของการจัดการเรียนการสอนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 2) หารือรูปแบบการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคแบบออนไลน์ 3) ร่วมกำหนดประเด็นสำคัญสำหรับการดำเนินกิจกรรมของเอเปคตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยยุทธศาสตร์เอเปคด้านการศึกษา พ.ศ.2549 – 2573 (Action Plan of APEC Education Strategy 2016 – 2030) และ 4) พิจารณาการจัดประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเปค โดยในการประชุมดังกล่าว ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลนิวซีแลนด์ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ท่ามกลางวิกฤตสุขภาพทั่วโลกและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่ประชุมจะได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของเขตเศรษฐกิจสมาชิก ในโอกาสเดียวกัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แลกเปลี่ยนกับที่ประชุมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยให้ข้อคิดเห็นว่าเขตเศรษฐกิจสมาชิกอาจพิจารณาความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาสถานศึกษา การสนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและการประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค รวมถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของเขตเศรษฐกิจ ตลอดจนพิจารณากำหนดแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินความร่วมมือสามารถสานต่อได้อย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยเห็นว่านิวซีแลนด์ในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ประจำปี 2564 สามารถพิจารณากำหนดรูปแบบการจัดประชุมที่สั้น กระชับ โดยคำนึงถึงห้วงเวลาที่มีความแตกต่างกันข้ามทวีป มีหัวข้อการพิจารณาชัดเจน และมีห้วงเวลาเพียงพอให้ประเทศสมาชิกได้พิจารณาให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาต่อไป

          ท้ายที่สุด ผู้ประสานงานเอเปคด้านการศึกษาได้ขอบคุณนิวซีแลนด์ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมและสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เข้าร่วมประชุม โดยผู้ประสานงานจะได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมและกำหนดรูปแบบแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเขตเศรษฐกิจสมาชิกต่อไป

สรุป/เรียบเรียง : กชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 27 มกราคม 2564