ประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ปีการศึกษาเฉลี่ยของประขากรไทย ปี ๒๕๖๔”

วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๖

มอบหมายให้ นางสารภี แดนวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยนายสุทัศน์ หน่อเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

ร่วมประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ปีการศึกษาเฉลี่ยของประขากรไทย ปี ๒๕๖๔” ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Webex โดยการเสวนาดังกล่าวได้เน้นเกี่ยวกับรูปแบบและหลักสูตรที่ตอบสนองต่อวิถีชีวิตในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษา