ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.   นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และคณะผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา โดยมีนายธนากร ดอนเหนือ  นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในการประชุม และ มีเครือข่ายหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยถ่ายทอดสัญญาณ ผ่านระบบ ZOOM จากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)