ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจด้านการนิเทศการจัดการศึกษา ฯ

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจด้านการนิเทศการจัดการศึกษา ฯ

                 กระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจด้านการนิเทศการจัดการศึกษา การตรวจสอบภายใน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.ศธ. จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจด้านการนิเทศ การจัดการศึกษา การตรวจสอบภายใน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

ผลการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

         1. สภาพปัจจุบันของการนิเทศการศึกษา/การตรวจสอบภายใน/เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงานใน ศธ.

         2. ทบทวนภาระงานที่ไม่ควรทำและเหตุผลประกอบ

         3. แผนการพัฒนาภาระงานที่ทำปัจจุบัน

         4. มีแผนการดำเนินการศึกษานิเทศก์/การตรวจสอบภายใน/เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่กระทรวงคาดหวังและควรทำในอนาคต

                   ให้ศึกษานิเทศก์/นักตรวจสอบภายใน/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทบทวนสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อวางแผนพัฒนาในวิชาชีพ Matrix ทั้ง 3 ภารกิจ โดยใช้ ICT