ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme ประจำปี 2561

ด้วย สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับหนังสือแจ้งว่า องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น
มีความประสงค์มอบทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme ประจำปี 2561 ภายใต้กรอบการดำเนินโครงการ Japan Funds-in-Trust จำนวน 10 ทุน เน้นการให้ทุนวิจัยแก่สตรี
ผู้สมัครจากประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนา นักวิจัยชาวแอฟริกา และผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อ
ในประเทศญี่ปุ่น

โดยทุนวิจัยเน้นงานวิจัย 4 สาขา ดังนี้
– สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (DRR)
– ปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม
– เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– การแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ


คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนวิจัย
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป
2. มีอายุไม่เกิน 40 ปี
3. มีความมุ่งหวังที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาช่วยเหลือประเทศของตนภายหลังได้รับทุนแล้ว
4. สามารถดำเนินการวิจัยภายใต้การดูแลของสถาบันที่ผู้สมัครได้รับการตอบรับแล้ว
5. มีความชำนาญในการอ่านและเขียนภาษาที่ใช้ระหว่างการทำวิจัยเป็นอย่างดี

ผู้ที่สนใจสมัครคัดเลือกสามารถส่งใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมายัง
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. (สมัครทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme ประจำปี 2561) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ องค์การยูเนสโกได้กำหนดให้
ประเทศสมาชิกเสนอชื่อผู้สมัครได้ไม่เกินประเทศละ 2 คน ให้แก่องค์การยูเนสโกดำเนินการต่อไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/institutional-page/new-launching-cycle-2018

 

********************************************

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 สิงหาคม 2561