ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (7 มิ.ย. 2561)