ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (15 มิ.ย. 2561)