ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (25 มิ.ย. 2561)