ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (8 มี.ค. 2562)