ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน เยี่ยมชมการจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนเอกชน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นำนางสาวธนวันต์ ชุมแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน เยี่ยมชมการบริหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน จากเดิมหัวละ 21 บาท แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ โรงเรียนที่มีขนาดเล็กมากที่มีเด็กน้อยกว่า 40 คน ได้ 36 บาทต่อคนต่อวัน ส่วนโรงเรียนที่มีขนาด 41-100 คน จะได้ 27 บาทต่อคนต่อวัน โรงเรียนที่มีนักเรียน 101-120 คน จะได้ 24 บาทต่อคนต่อวัน  และโรงเรียนที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไปจะได้ 22 บาทต่อคนต่อวัน โดยจะจ่ายให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. การศึกษานอกระบบ โรงเรียนสังกัด อปท. ตชด. พม.  ซึ่ง สช.อาจได้เพิ่มในอนาคต นายศิริโชค กล่าวว่า จังหวัดน่าน มีสถานศึกษา   ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มประมาณ 640 กว่าแห่ง หากปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวัน ก็จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่    จะได้ค่าหัวเฉลี่ยน้อยกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะส่วนใหญ่ รร.ขนาดเล็ก มักอยู่ห่างไกล การเดินทางยากลำบากกว่า โดยเฉพาะท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร จะต้องมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่แพงกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกสถานศึกษาดูแลการจัดอาหารให้ได้มาตรฐาน และมีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัด

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง