ประชาสัมพันธ์การทำประชาพิจารณ์การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ผ่านเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3 ก.ย. 2561)

Link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNXtqdJCmZ9neyHWKlnVERq7IOGXhQGm2aKe_FEFB5gsAL8g/formResponse