ประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (11 พ.ค. 2561)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  มีความประสงค์ประกวดราคาเช่ารถยนต์  สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางของงานเช่ารถยนต์ในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,311,750  บาท  รายละเอียดดังแนบ