ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ ระบบจัดเก็บเอกสารและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ ระบบจัดเก็บเอกสารและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศเชิญชวนจ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ ระบบจัดเก็บเอกสารฯ
https://ops.moe.go.th/wp-content/uploads/2022/12/ประกาศเชิญชวนจ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ-ระบบจัดเก็บเอกสารฯ.pdf