ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ (09 เม.ย. 2561)