ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี (22 ม.ค. 2562)