ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ การตรวจเยี่ยม การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางสาวชนภรณ์  อือตระกูล ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ การตรวจเยี่ยม
การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ 2565
และ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างโรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยาและโรงเรียนภูบดินทร์ในอำเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร