ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง วิธีการและมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (25 ก.ค. 2561)