ประกาศร่าง TOR จ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ ระบบจัดเก็บเอกสารและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศร่าง TOR จ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ ระบบจัดเก็บเอกสารและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ประกาศร่าง TOR บำรุงรักษาระบบงานสารบรรณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
https://ops.moe.go.th/wp-content/uploads/2022/11/ประกาศร่าง-TOR-บำรุงรักษาระบบงานสารบรรณฯ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566.pdf

 

 

 

ราคากลาง ราคากลางบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ ระบบจัดเก็บเอกสารฯ งบประมาณ 2566
https://ops.moe.go.th/wp-content/uploads/2022/11/ราคากลางบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ-ระบบจัดเก็บเอกสารฯ-งบประมาณ-2566.pdf

 

 

 

 

TOR TOR บำรุงรักษางานสารบรรณ ระบบจัดเก็บเอกสารฯ งบประมาณ 2566
https://ops.moe.go.th/wp-content/uploads/2022/11/TOR-บำรุงรักษางานสารบรรณ-ระบบจัดเก็บเอกสารฯ-งบประมาณ-2566.pdf