ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษารัฐบาลรัฐคูเวต ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2018/2019 ที่ได้รับการเสนอชื่อไปยังรัฐบาลคูเวต

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษารัฐบาลรัฐคูเวต
ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2018/2019 ที่ได้รับการเสนอชื่อไปยังรัฐบาลคูเวต

KKuwaitScholarship

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

18 กรกฎาคม 2561