ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2562 Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2019 -Teacher Training Students-

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะดำเนินการจัดสอบข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถานที่สอบ
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 10 ซอยสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ

กำหนดการสอบ
เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรหัสประจำตัวเข้าสอบได้ตามไฟล์ที่แนบ Click..

**หมายเหตุ**
1. กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมแจ้งรหัสประจำตัวสอบ ณ วันสอบ
2. สามารถรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ที่โต๊ะลงทะเบียน ณ วันสอบ

******************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28 มกราคม 2562